طراحی مدارات الکترونیکی و میکرو کامپیوتری
پروژه های تاکنون طراحی شده: