طراحی و راه اندازی سیستم نوبت دهی درمانگاه مرکزی بیمارستان قائم (عج)

طراحی و راه اندازی سیستم نوبت دهی درمانگاه مرکزی بیمارستان قائم (عج) مشهد

سفارش سازی سیستم نوبت دهی تحت شبکه

اجرای تعداد ۳ عدد پذیرش مرکزی و گرافیکی

اجرای ۱ عدد استند نوبت دهی تحت شبکه

اجرای سیستم فراخوان صوتی تحت شبکه