راه اندازی آنتن مرکزی بیمارستان ۵۴۰ تخت خوابی امام رضا (ع)

تصب و راه اندازی سیستم آنتن مرکزی بیمارستان ۵۴۰ تخت خوابی امام رضا (ع) در مشهد

راه اندازی نود تلویزیون دیجیتال به تعداد ۴۰۰ نود

کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مشاور:شرکت مهندسی مشاور همگون

پیمانکار EPC:شرکت درنا آوند

پیمانکار آنتن مرکزی:شرکت فنی مهندسی ارتباط نیرو