اجرای سیستم دیجیتال ساینیج درمانگاه مرکزی بیمارستان قائم (عج)

طراحی سیستم دیجیتال ساینیج درمانگاه مرکزی بیمارستان قائم (عج)

راه اندازی دیجیتال ساینیج جهت اطلاع رسانی به مراجعین به جهت جدول حضور پزشکان و اطلاعیه های خاص جهت مراجعین.