اجرای ساعت مرکزی در بیمارستان ۶۱۰ تخت خوابی امام رضا(ع) مشهد

طراحی و اجرای ساعت مرکزی در ساختمان جدید بیمارستان ۶۱۰ تخت خوابی  امام رضا (ع) در مشهد