اجرای ساعت مرکزی در بیمارستان قائم(عج) مشهد

طراحی و اجرا ساعت مرکزی با قطر ۳۰ سانت در بیمارستان قائم مشهد