اجرای ساعت دیجیتال سنکرون با GPS جهت شرکت قطار شهری مشهد

طراحی و اجرا ساعت دیجیتال سنکرون با GPS  جهت شرکت قطار شهری مشهد

اجرای ساعت سنکرون شونده با جی پی اس جهت استفاده مراکز فرمان و راهبران قطارهای شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد

ساعت در سیستم حمل و نقل ریلی از اهمیت زیادی برخوردار میباشد از این رو شرکت فنی مهندسی ارتباط نیرو توانسته است نظر ارگان های خاصی همچون قطار شهری مشهد را جلب کند و این ساعت ها هم اکنون خط یک در حال بهره برداری قطار شهری مشهد در حال استفاده مراکز کنترل و راهبران قطار میباشد.